IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Om arternes oprindelse

I 1872 udkom Om Arternes Oprindelse, der var blevet oversat af Jens Peter Jacobsen (1847-1885) fra femteudgaven af On the Origin of Species (1869). J. P. Jacobsens oversættelse blev genudgivet i 1909 i en jubilæumsudgave revideret af Frits Heide. I 1909 kunne man fejre Darwins 100 års fødselsdag og 50 års jubilæum for udgivelsen af On the Origin of Species.

Jubilæumsudgaven blev udgivet igen i en forkortet version i 1913. I 1935 kom en nyoversættelse af Frits Heide, men ved de efterfølgende udgivelser i 1967, 1981 og 1999 vendte man tilbage til udgaven fra 1909. I 2009 udkom en ny oversættelse af førsteudgaven af On the Origin of Species (1859). Den er oversat af Jørn Madsen og bærer titlen Arternes oprindelse ved naturlig udvælgelse eller bevarelse af de bedst tilpassede racer i kampen for tilværelsen, der er mere i tråd med Darwins egen titel end J.P. Jacobsens friere ordvalg.  

Jacobsen var botaniker og forfatter, men i 1872 var han stadig forholdsvis ukendt i den almindelige offentlighed. Senere blev han berømt som en af pionererne for den litterære periode ”det moderne gennembrud”. Jacobsens oversættelse af On the Origin of Species blev i første omgang udgivet som ni subskriptionshæfter med titlen Naturlivets Grundlove. Et forsøg på at hævde Enheden i den organiske Verden. Det første hæfte kom i november 1871. I en anmeldelse af oversættelsen blev titlen kritiseret for ikke at svare til den originale, engelske titel. Derfor blev titlen ændret, da hæfterne i 1872 blev samlet i en bog og udgivet som Om Arternes Oprindelse.

Titlen Naturlivets Grundlove var ikke det eneste, der afveg fra den originale engelske version af bogen. De fem illustrationer af forskellige duearter, man finder i det første kapitel af Om Arternes Oprindelse (s. 28-32), fandtes ikke oprindeligt i On the Origin of Species. De blev tilføjet fra et andet af Darwins værker: Variation of Animals and Plants under Domestication (1868). J. P. Jacobsen har haft adgang til dette værk gennem bibliotekerne, idet Det Kongelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket og Landbohøjskolens Bibliotek i 1868 hver havde et eksemplar i deres samlinger. Fra 1859, hvor den første udgave af On the Origin of species udkom, til 1870 købte de tre biblioteker i alt syv eksemplarer af dette værk (tre engelske og fire tyske).

Da Om Arternes Oprindelse blev udgivet var prisen 8 kr., hvilket svarede til omtrent fire dages løn for en faglært arbejder. Den høje pris betød, at mange ikke havde råd til at købe bogen, og der var derfor stor efterspørgsel efter bibliotekernes eksemplarer. Andenudgaven af Om Arternes Oprindelse fra 1909 kostede 6 kr. og den tredje (forkortede) udgave fra 1913 kostede 2 kr.

Ved udgivelsen af Om Arternes Oprindelse var Darwin og hans teorier allerede velkendte i Danmark. Darwinisme blev omtalt i forelæsninger, bøger og artikler i tidsskrifter, aviser og ugeblade op igennem 1860’erne. Journalisten Rudolf Varberg (1828-1869) var en af 1860’ernes stærkeste fortalere for darwinisme. Han skrev flere populærvidenskabelige bøger og artikler om emnet og brugte darwinismen i et kritisk opgør med samtidens danske zoologiske videnskab, først og fremmest repræsenteret ved professor Japetus Steenstrup.

I 1870 stiftede litteraten Vilhelm Møller (1846-1904) tidsskriftet Nyt dansk Maanedsskrift og opfordrede Jacobsen til at skrive en række artikler om darwinisme. Disse blev trykt i tidsskriftet i 1871-72. Jacobsen skrev artiklerne sideløbende med, at han oversatte On the Origin of Species. I 1893 samlede Møller artiklerne i bogen Darwin: Hans Liv og hans Lære sammen med Møllers egen biografi over Darwin. Ifølge Møller havde der været utallige opfordringer til en genudgivelse af artiklerne, fordi der var en stor interesse for Jacobsen, der efter sin død var blevet en berømt forfatter, og fordi artiklerne gav en ”underholdende præsentation” af darwinismen.

Jacobsen og Møller var begge en del af en radikal gruppe af fritænkere, der samlede sig om litteraturkritikeren Georg Brandes (1842-1927). Nyt dansk Maanedskrift var talerør for denne gruppe. Gruppens medlemmer ønskede “tankens frihed”. Religiøs dogmatisme og forældede traditioner skulle erstattes af videnskab og fornuft. Brandes opfattede relationen mellem naturvidenskab og religion som et konfliktforhold, i hvilket videnskaben havde været den sejrende part, med Kopernikus som det første skridt mod afskaffelsen af religiøs dogmatisme, og darwinisme som det andet skridt. Ifølge Jacobsen og Brandes var den darwinistiske teori i stand til at forklare alle livets aspekter gennem videnskab, hvorved religion kunne overflødiggøres. Selv menneskets natur og etik ville med tiden kunne beskrives og forklares gennem darwinismen.

Brandes, Jacobsen og til en vis grad også Vilhelm Møller præsenterede, ligesom Rudolf Varberg før dem, darwinismen som værende i opposition til religiøse overbevisninger. Følgelig fokuserede de debatter, der fulgte i kølvandet på publiceringen af Jacobsens oversættelse af Om Arternes Oprindelse på brandesianernes udlægning af darwinisme som ateisme, snarere end på indholdet af bogen. Bogens indhold var allerede i 1860’erne blevet præsenteret og diskuteret i offentligheden såvel som i det videnskabelige miljø.

Stine Grumsen og Hans Henrik Hjermitslev