Valdemar Bennike (1849-1923)

Lærer ved Vallekilde Folkehøjskole 1879-1923.

Valdemar Bennike, som var uddannet på Askov og andre folkehøjskoler, var en produktiv bidragyder til det liberale grundtvigianske talerør Højskolebladet. Som mange andre grundtvigianere var han en stor tilhænger af Henry Georges socialliberale politiske tanker. Hans foretrukne emner inkluderede også darwinismen, og i særdeleshed forholdet mellem mennesket og aben. I sine artikler og i sit populære værk, Livets Historie eller Kristelig Udviklingslære (København: Det Schønbergske Forlag, 1915), forsvarede han en modereret, teistisk udgave af evolutionsteorien. Han distancerede sig udtrykkeligt fra den nygrundtvigianske tiltro til Rasmus Nielsens skelnen mellem tro og viden, og tog i den forbindelse et apologetisk standpunkt ved at hævde, at Første Mosebog og udviklingslæren kunne forenes, da de begge hævdede, at de laverestående væsner blev skabt før de højerestående. Men Bennike tilsluttede sig ikke idéen om arternes omdannelse; i stedet plæderede han for en version af progressiv kreationisme gennem idéen om, at Gud aktivt indvirkede ved dannelsen af hver ny art. Bennikes apologetiske og ortodokse grundtvigianisme medførte et forsvar af idéen om mennesket som en unik figur i skabelsesbilledet. I tråd med N.F.S. Grundtvigs idealisme insisterede han på, at mennesket havde del i den ikke-materielle ånd, og han fornægtede idéen om et abelignende ophav til menneskets fysiske og mentale karakteristika. Derfor var det da også Bennikes holdning, at det primitive menneske ikke repræsenterede et mellemstadie mellem abelignende stamfædre og det civiliserede menneske, men i stedet en degenereret udgave af det oprindelige menneske, som Gud havde skabt.

Da Højskolebladet i 1914 udgav et særtillæg om evolution, blev Bennike ikke bedt om et bidrage netop på grund af sin kritiske holdning. I stedet engagerede han sig i polemik med én af bidragyderne til særnummeret, geologen Vilhelm Milthers, som i tråd med Nielsen og nygrundtvigianerne havde advaret mod apologetiske forsøg på at forlige Skabelsesberetningen i Første Mosebog med moderne videnskab. Mens størstedelen af folkehøjskolernes intelligentsia i begyndelsen af det tyvende århundrede accepterede darwinismen, inklusiv menneskets udviklingshistorie, så forblev Bennike kritisk over for udviklingslæren.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne